Un singur dor mai am

Un singur dor mai am ºi eu
Acela de-a-I sluji mereu
/: Lui Dumnezeu cel bun ºi sfânt
Cât voi trãi pe-acest pãmânt:/
---
Acesta-i singurul meu dor
ªi cred cã pentru-un muritor
/:Nu este un alt dor mai sfânt
ªi mai frumos pe-acest pãmânt:/
---
Iar din lume când voi pleca
O, Doamne eu Te-aº mai ruga
/:Sã mã învredniceºti sã-Ti cânt
ªi-acolo-n cerul Tãu Preasfânt!:/
---
Ce mult aºtept aceea zi
Când Tu din slavã vei veni
Cu Tine Doamne -n veci sã fim
ªi sã nu ne mai despãrþim
---
Sã ne-ntâlnim cu toþi în nori
Împreunã fraþi ºi surori
ªi sã zburãm spre veºnicii
Cãtre eterne bucurii
---
Ierusalim oraº ceresc
Oraº Preasfânt Dumnezeiesc
Îmi arde doru- aprins în piept
De câtã vreme Te aºtept
Mi-e aºa de dor mi-e aºa de dor
Spre Tine Doamne -aº vrea sã zbor
---
Aº vrea sã zbor spre -acele zãri
Sã uit de lacrimi ºi dureri
În strãlucire de nespus
Unde-mpãrat va fi Isus
Cu Daniel ºi Avraam
Cântând în Noul Canaan.